Istorija

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

„Raseinių komunalinės paslaugos“ yra uždaroji akcinė bendrovė. Įmonės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Raseinių rajono savivaldybė.

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ - įmonė, teikianti komunalines ir kitokio pobūdžio paslaugas Raseinių rajone. Bendrovė įsteigta ir ūkinę veiklą pradėjo labai seniai. Tiksli data yra neišlikusi, tačiau tai buvo padaryta po Antrojo pasaulinio karo, apie 1947 metus. Įsteigta įmonė vadinosi „Promkombinatas“. Pirmųjų šios įmonės vadovų pavardės yra nežinomos, tačiau ilgaamžiai gyventojai teigia, jog tai buvo rusakalbiai žmonės. 1955 m. šios įmonės vadovu paskiriamas nusipelnęs Raseinių Garbės pilietis Jonas Novelskis. Jam vadovaujant 1957 m. „Promkombinatas“ reorganizuojamas į Raseinių vietinio ūkio valdybą, kuri pavaldi buvo Lietuvos TSR Komunalinio ūkio ministerijai ir Raseinių Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomajam komitetui. Šios valdybos sudėtyje buvo keletas padalinių, kaip Vietiniai keliai, Butų valdyba, Remonto kontora ir kt. Gerb. J. Novelskis 1960-04-21 paskiriamas vadovauti kitai rajono įmonei. Kiti vadovai buvo: Jonas Savickas – 1960-04-21 iki 1962-12-31; Jonas Vachrinas – 1963-02-01 iki 1965-01-14.
1965 m. balandžio 1 d. įsteigtas Raseinių komunalinių įmonių kombinatas. Šios įmonės struktūra ir pavaldumas nepasikeitė. Viršininko pareigose nuo 1965-01-15 iki 1966-04-16 buvo Vytautas Jazdauskas. Vėliau Edvardas Žaliūnas, nuo 1966-04-17 iki 1966- 09-15, Kazimieras Reifonas, nuo 1966-09-15 iki 1969-02-28. Tuo metu nuo Komunalinių įmonių kombinato (KĮK) jau buvo atskirtas ir įsteigtas Buitinis gyventojų aptarnavimo kombinatas su savo struktūriniais padaliniais. Raseinių KĮK priklausė Namų valdyba, Kuro kontora, vandentiekis, katilinės, viešbutis. 1969-03-01 viršininku paskiriamas Stasys Orentas, kuris dirbo iki 1971 m. liepos mėnesio. Tais pačiais metais įsteigiamas ir nuo KĮK atskiriamas Raseinių vandentiekio ir kanalizacijos cechas- pavaldus Tauragės (vėliau Kauno) teritorinei vandentiekio ir kanalizacijos valdybai. Vėliau sukuriamas naujas kombinato padalinys - Raseinių katilinių ir šilumos tinklų direkcija. Viršininku dirbti paskiriamas Vaclovas Mickūnas, nuo 1971-08 iki 1985-01-28. Po jo vadovavo Zenonas Brazauskas, nuo 1985-01-29 iki 1991-11-16.
1990-11-22 dieną įmonė perregistruota ir pavadinta Raseinių rajono Valstybiniu komunalinių įmonių kombinatu. Nuo 1991-11-17 iki 2010-03-15  viršininkas buvo Jurgis Albertas Tiškus. 1995-07-12 dieną kombinatas reorganizuotas į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ ir nuo tos dienos viršininko pareigybė buvo pakeista į direktoriaus. 2010-03-15 direktoriumi paskirtas Jonas Kiaušas.
Per įmonės veiklos laikotarpį vyko įvairūs perskirstymai, t. y. 1984 m. atskiriama Namų valdyba ir Jungtinė katilinių ir šilumos tinklų direkcija. Jos tampa tiesiogiai pavaldžios Komunalinio ūkio ministerijos atitinkamoms valdyboms, o dar vėliau – Kuro kontora ir likviduotas viešbutis. 1993 metais kiekvienoje rajono apylinkėje sukurtos ir įsteigtos naujos komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės, tačiau jos egzistavo neilgai. 1995-1996 m. prie UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ prijungtos Raseinių, Kalnujų ir Paliepių apylinkių komunalinės bendrovės. 1997 m. sausio 1 d. prie įmonės prijungtas UAB „Raseinių butų ūkis“, o 2008 m. vėl atskirtas. 2004 m. prie įmonės prijungtas UAB „Šiluvos komunalinis ūkis“, o nuo 2008 sausio 1 d. visos likusios komunalinio ūkio bendrovės.

Nuo 2016 m. gruodžio 27 d. iki 2018 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ vadovavo Rolandas Butkus.

Nuo 2018 m. rugpjūčio 14 d. UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ vadovauja Sigitas Kleišmantas.

X