Naujienos

Daugiabučio namo Žemaitės g. 1, Raseiniai butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu protokolas 2021.04.16

Pranešimas 2021.04.12

Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu, priimant sprendimą dėl daugiabučio namo Maironio g. 12, Raseiniai atnaujinimo (modernizavimo)
 
Svarstomi klausimai:
1. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimas.
2. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.
3. Finansinio tarpininko pasirinkimas.
                     
Investicinis planas patalpintas UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ tinklalapyje www.rkp.lt (žiūrėti pranešimo pabaigoje). Taip pat su investicijų planais bei su siūlomais sprendimų projektais susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar informaciją svarstomais klausimais galima adresu Maironio g. 10, Raseiniai, UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, el. paštu renovacija1@rkp.lt arba tel. 865494500.
                       
Balsavimas raštu vyks: nuo 2021-04-26 iki 2021-05-10 d. 12:00 val.
Balsavimo biuleteniai bus įdedami į pašto dėžutes.
 
Informuojame, kad:
1. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokumas ir finansinių įsipareigojimų vykdymas) bus perduoti finansų tarpininkams, į kuriuos Projekto administratorius kreipsis dėl kreditavimo sąlygų Projektui įgyvendinti. Finansinis tarpininkas, nurodytus duomenis bei duomenis apie gyvenamąją vietą, mokumą ir įsipareigojimų vykdymą rinks iš Gyventojų registro tarnybos, VĮ Registrų centro, UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163, registruotas buveinės adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius), bendrojo naudojimo objektų valdytojo. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – pateiktos informacijos teisingumo įvertinimas, mokumo įvertinimas, galimų būsimos kreditavimo sutarties sąlygų nustatymas. Jūs turite teisę susipažinti su finansinio tarpininko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
2. Namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą jam nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose, esančiose atnaujinamame (modernizuojamame) name, ir pretenduojantis į valstybės paramą, privalo informuoti bendro naudojimo objektų valdytoją apie vykdomą ūkinę veiklą.
3. Gyventojai, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, supažindinti su Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis: kad jei daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą (balsuojant nepritarė projekto įgyvendinimui), ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, kol bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradėtas įgyvendinti.
 
Pastaba:
1. Pranešimas apie butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu skelbiamas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki balsavimo raštu dienos.
 

 

Įsakymas dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos sudarymo (Žemaitės g. 1, Raseiniai) 2021.04.09

Daugiabučio gyvenamojo namo Žemaitės g. 1, Raseiniai butų ir kitų patalpų savininkams apie organizuojamą balsavimą raštu 2021.03.31

Organizatorius: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Žemaičių g. 10, LT-60119 Raseiniai, Tel. +370 428 51 578 El. paštas info@rkp.lt, interneto svetainė www.rkp.lt, kontaktinis asmuo atsakingas už balsavimo organizavimą - projektų koordinatorė renovacijai Monika Pocienė.
Pranešimas apie organizuojamą balsavimą raštu paskelbtas UAB „Raseinių komunalinės paslaugos" tinklalapyje www.rkp.lt, taip pat paskelbta namo skelbimų lentoje bei įmetant pranešimą į pašto dėžutes.
Svarstomas klausimas:
1. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano koregavimas.
Po statybos leidimo gavimo, rangos darbai perkami jau ketvirtą kartą, bet pasiūlymų negauta. Akivaizdu kad investicijų plane numatyta kaina per maža, todėl reikalingas investicijų plano koregavimas numatant didesnę sumą. Pateikti klausimus, nuomonę ar gauti informaciją balsavimo darbotvarkės klausimu galima telefonu 864594500 arba el. paštu renovacija1@rkp.lt                 
Balsavimas raštu vyks: nuo 2021-03-30 iki 2021-04-13  12:00val
Balsavimo biuleteniai bus įteikiami asmeniškai arba įdedant į pašto dėžutes.
Balsavimo biuletenius prašome grąžinti:
grąžinti (pateikiant vietoje) adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, Maironio g. 10, Raseiniai įmetant į pašto dėžutę prie durų.
išsiunčiant nuskenuotą ar nufotografuotą užpildytą biuletenį el. pašto adresu renovacija1@rkp.lt
Komisijos posėdyje kviečiame dalyvauti savininkų atstovą, išrinktą vadovaujantis namo bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, arba patalpų savininką, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti komisijos nariu. Prašymas turi būti pareikštas raštu informuojant organizatorių (nurodomi informavimo būdai) per 1 savaitę nuo pranešimo paskelbimo dienos šiais būdais:
-elektroniniu paštu: renovacija1@rkp.lt
-pateiktas vietoje adresu: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Būsto priežiūros padalinys, Maironio g. 10, Raseiniai
Balsų skaičiavimas vyks 2021-04-14 9:00 val.

 

Atgal 1 2 3 4 ... 9 Pirmyn
X